Fotocredit:

Folkerøysting i Bjørke krins

Vi ser i innbyggarundersøkinga som vart lagt fram på Arena Sunnmøre 26. november 2015 at innbyggarane i Volda og Ørsta er delte omlag på midten i spørsmålet om kommunesamanslåing.  Det er stor tvil om det blir noko av samanslåinga av Ørsta og Volda, og eventuelt Hornindal. Når ein ser på kartet kan det vere grunnlag for at Bjørke krins like gjerne kan tilhøyre Volda kommune. Det er både snodig og tungvint at innbyggarane i indre Hjørundfjorden må køyre mange mil gjennom ei anna kommune for å kome til sitt eige kommunesenter.

22. desember, 2015

Folkerøysting i Bjørke krins

Skulestruktur og kjøp av tenester mellom Volda og Ørsta kommune har i mange år vore eit tema i Austefjorden og indre Hjørundfjorden. Uvisse knytt til nedlegging av skular og transport av elevar over kommunegrensene har skapt uoversiktlege ordningar og ei usikker framtid for barnefamiliar mellom Viddal og Austefjorden.

Målet med kommunereforma må vere å ha tenlege kommunegrenser. For å ta lokaldemokratiet på alvor, oppmodar vi gruppene som arbeider med kommunereforma til å førebu ei rådgjevande folkerøysting i Bjørke krins, slik at dei sjølve kan uttale seg om kva kommune dei vil vere ein del av dersom det ikkje vert samanslåing. Røystinga bør gjennomførast same dag som folkerøystinga om kommunesamanslåing i mai 2016.

Dette er å ta lokaldemokrati på alvor.

Volda/Ørsta 20. desember 2015

Styret i Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta
Styret i Miljøpartiet Dei Grøne Volda