Ryddige byggesaker

Med turbulensen rundt Håmyraplanane og utbygginga oppom helikopterplassen ved sjukehuset har det gått opp for mange at Volda kommune kan betre rutinene i byggesaker mange hakk. Utan å påstå verken inhabilitet, brot på plan- og bygningslova eller kommuneplanar, må det vere råd å få til ryddigare prosessar.

3. september, 2015

Miljøpartiet Dei Grøne Volda vil:
1. Ha strengare vurdering ved dispensasjon frå reguleringsplan.
2. Ha synfaring og orientering for naboar i tillegg til nabovarsel.
3. Unngå reine hybelhus i etablerte felt med einebustader.
4. Kreve energiproduksjon frå tak eller veggflater ved større utbyggingar av byggfirma.
5. Ha variert byggestil innanfor eit byggefelt.
6. Ha ein prosentandel kommunale utleigebustader ved alle større utbyggingar.
7. Ha grundige vurderingar av konsekvensar for tilførselsvegar.
8. At miljø- og klimakonsekvensar for utbygginga skal vurderast mot klimaplanen i kommunen.
9. Ha kartlegging av svartlista og raudlista artar før utbygginga vert godkjend, og kreve fjerning av eventuelle tilførte svartlista artar etter utbygging.
10. At plast- og isoporavfall skal lagrast i lukka kontainer i byggeperioden for å unngå spreiing med vind.
Vi må ikkje risikere at sjukehuset mister helikopterlandingsplassen. Vi går difor imot den planlagde utbygginga ovanfor sjukehuset.

- Vi må ikkje risikere at sjukehuset mister helikopterlandingsplassen. Vi går difor imot den planlagde utbygginga ovanfor sjukehuset.